لیست پایان نامه های دفاع شده

راهنمایی پایان نامه


میثم محمد پور ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول ، گروه مهندسی کامپیوتر ، گرایش معماری سیستم های کامپیوتری ، “تحلیل و بررسی اثرات کانال انتقال در کارکرد شبکه های حسگر صوتی زیر آب” ، بهمن 1390

محسن شاهسونی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی و شبیه سازی و آنالیز ضرب کننده های آنالوگ CMOS  ولتاژ پایین- توان پایین- خطی بالا” ، شهریور 1391

فریبرز رضایی ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا ، گروه مهندسی برق - الکترونیک ،  “طراحی وشبیه سازی سلول تمام جمع کننده با تکنولوژی CMOS و توان مصرفی پایین”  ، شهریور 1391

محمد علی بردبار، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی و آنالیز مدارات حلقه های قفل شونده فاز” ، آبان 1391

رضا رضایی مقدم ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا ، گروه مهندسی برق - الکترونیک ،  “طراحی یک مدار آنالوگ با مصرف توان کم برای کاشت در بدن با استفاده از ماژول  RFID و حسگر فشار غیر فعال” ، آبان 1391

شروین غواصه، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “روشهای کاهش توان مصرفی در مدارهای مجتمع مبتنی بر تکنولوژی CMOS” ، آبان 1391

سید ناصر طاهر زاده موسویان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی، شبیه سازی و آنالیز یک ضرب کننده فشرده انالوگ چهارربعی CMOS به عنوان مدار دو برابرکننده فرکانس” ، آذر 1391

مجتبی فرزان منش، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی خودکار مدارهای مجتمع آنالوگ با استفاده از الگوریتم های هوشمند بهینه سازی” ، بهمن 1391

میلاد دانشور، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - مخابرات، “شبیه سازی وتحلیل بودجه لینک برای سیگنال دهی صوتی زیر دریا” ، بهمن 1391

طیبه رضائی نسب، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، گروه مهندسی برق - مخابرات، “استفاده از روش مدولاسیون تقسیم فرکانسی متعامد در سیستم های مخابراتی نور مرئی” ، تیر 1392

مریم جوادی نژاد ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا ، گروه مهندسی برق - الکترونیک ،  “تشخیص چهره با استفاده از ترکیب اطلاعات” ، شهریور 1392

محمد جعفری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، گروه مهندسی برق - مخابرات، “امکان سنجی استفاده از مخابرات مبتنی بر خطوط انتقال برق برای هوشمند سازی شبکه انتقال، توزیع و مصرف برق” ، شهریور 1392

مهرداد گرجیان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، گروه مهندسی برق - مخابرات، “مخابره بیسیم امن داده در باند فرکانسی امواج میلی متری با استفاده از مدولاسیون الگوی تابشی آنتن های آرایه ای” ، شهریور 1392


شکوفه تقی زاده، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، گروه مهندسی برق - مخابرات، “طراحی و شبیه سازی فرستنده و گیرنده دیجیتال با استفاده از سیگنال های روبش” ، شهریور 1392

علیرضا فاضلی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - مخابرات، “طراحی  و شبیه سازی مدار همبسته ساز در سیستم های گیرنده فراپهن باند” ، شهریور 1392

مرتضی متاله، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - مخابرات، “شبیه سازی یک سیستم دسترسی چندگانه به روش تقسیم کد نوری بر مبنای کدگذاری دامنه طیف” ، شهریور 1392

میترا سروش مهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، گروه مهندسی برق - مخابرات، “استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته و ساختار ترکیبی برای رد گیری اهداف” ، شهریور 1392

پریسا بهرامی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه مهندسی برق - مخابرات، “بهبود کارایی عناصر نیمه هادی قدرت در مدارات کلید زنی با کنترل میزان تزریق ناخالصی و ضخامت ناحیه رانش” ، شهریور 1392

سعید فراهانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه مهندسی برق - مخابرات، “طراحی و تحلیل مدار سازنده فرکانس (مولد پالس های ساعت) در بازه فرکانسی امواج میلی متری” ، شهریور 1392

صادق نیکنام، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی و تحلیل ضرب کننده آنالوگ چهارربعی CMOS جهت تحقق مدار دو برابرکننده فرکانس” ، شهریور 1392

سید عیسی حسینی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل و هدایت یک پرنده کروز” ، مهر 1392

مریم جوادی نژاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “تشخیص چهره با استفاده از ترکیب اطلاعات” ، مهر 1392

سارا ولی خانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی و تحلیل فرستنده نوری با استفاده از دیودهای لیزری   VCSEL  و MQWM” ، شهریور 1392

امین خاموشی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی و تحلیل گیرنده نوری جهت کارکرد با ولتاژ تغذیه 1 ولت” ، شهریور 1392

علیرضا فاضلی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی  و شبیه سازی مدار همبسته ساز در سیستم های گیرنده فراپهن باند” ، شهریور 1392

حمیده فتاحی پور، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “بررسی حملات تبانی در واتر مارکینگ ویدئو و را ه های مقابله با آن” ، شهریور 1392

سعید فراهانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی و تحلیل مدار سازنده فرکانس (مولد پالس های ساعت) در بازه فرکانسی امواج میلی متری” ، شهریور 1392

مهراب زارعی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، گروه مهندسی برق - مخابرات، “بهبود چندگانگی فرستنده در سیستم های مخابراتی چند ورودی چند خروجی و مشارکتی با به کار گیری بازآرایی منظومه سیگنال در زمان، فرکانس و مکان” ، بهمن 1392

سارا جلیلیان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، گروه مهندسی برق - مخابرات، “افزایش بهره وری توان و بهبود قابلیت اعتماد مسیر ارتباطی در شبکه های سلولی مبتنی بر مخابرات مشارکتی” ، بهمن 1392

محمد روشناس، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - مخابرات، “افزایش بهره وری توان در شبکه های سلولی مبتنی بر مخابرات مشارکتی” ، بهمن 1392

اسماعیل ممتاز، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - مخابرات، “افزایش بهره وری توان و بهبود قابلیت اعتماد مسیر ارتباطی در شبکه های سلولی مبتنی بر مخابرات مشارکتیافزایش بهره وری توان و بهبود قابلیت اعتماد مسیر ارتباطی در شبکه های سلولی مبتنی بر مخابرات مشارکتی” ، بهمن 1392

محسن اسلامی نخلی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی و تحلیل مدارات فرستنده لینک های الکتریکی و نوری پر سرعت مبتنی بر CMOS  جهت اتصالات تراشه های روی برد مدار چاپی” ، بهمن 1392

ایمان آشوری زاده خورگو، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی و تحلیل اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ باند پهن مبتنی بر تکنولوژی CMOS در باند فرکانسی امواج میلی متری” ، بهمن 1392

کاظم زارعی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “به کارگیری سلف موازی با قابلیت مجتمع سازی روی تراشه جهت جبران سازی تقویت کننده های عملیاتی” ، بهمن 1392

علی سالاری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی و تحلیل مدارات گیرنده لینک های الکتریکی و نوری پر سرعت مبتنی بر CMOS  جهت اتصالات تراشه های روی برد مدار چاپی” ، بهمن 1392

سعید شجاع پوری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی و تحلیل مدارات زمان بندی  لینک های الکتریکی و نوری پر سرعت مبتنی بر CMOS  جهت اتصالات تراشه های روی برد مدار چاپی” ، بهمن 1392

موحدی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - مخابرات، “مدل سازی و حذف نویز لکه ای در تصاویر رادار دهانه مصنوعی” ، بهمن 1392

سید حسین مجاهد الموسوی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - مخابرات، “بهینه سازی ردگیری هدف در رادارهای آرایه فازی” ، بهمن 1392

محمدهاشم زارعی دودجی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی و تحلیل اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ باند پهن مبتنی بر تکنولوژی CMOS در باند فرکانسی امواج میلی متری” ، بهمن 1392

آرین رهبری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی و تحلیل مبدل آنالوگ به دیجیتال با استفاده از مدارات مبتنی بر پردازش سیگنال های زمان پایه” ، بهمن 1392

مهوش زری میدانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “افزایش پایداری تقویت کننده های عملیاتی با بکارگیری مدار مجتمع جبران ساز پس فاز – پیش فاز و میلر” ، بهمن 1392

سعید نظربیگی دزفولی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “استفاده از طرح های مداری چند طبقه جهت حفظ پایداری تقویت کننده ها در مقابل تغییرات گسترده بارها” ، بهمن 1392

یونس تنها، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “ طراحی و تحلیل مبدل آنالوگ به دیجیتال سیگما- دلتا با استفاده از مدارات مبتنی بر پردازش سیگنال های زمان پایه” ، شهریور 1393

حمیدرضا کشاورز زاده، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، گروه مهندسی برق - مخابرات، “مدل سازی کانال انتشاری هوا به زمین” ، شهریور 1393

عسکر جلیل شش بهره، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، گروه مهندسی برق - مخابرات، “طراحی و تحلیل پروتکل های لایه MAC (لایه کنترل دسترسی به رسانه ارتباطی) با کارائی انرژی در شبکه های حسگر بی سیم” ، شهریور 1393

حدیث فرمان آرا بزرگ زاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، گروه مهندسی برق - مخابرات، “شکل دهی پرتو به روش تطبیقی با استفاده از آنتن های آرایه ای جهت ارسال و دریافت” ، شهریور 1393

سید مهدی افضلی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، گروه مهندسی برق - مخابرات، “طراحی و تحلیل فیلتر پایین گذر مایکرواستریپ فشرده جهت کار در باند فرکانسی مایکروویو” ، شهریور 1393

محمد چاوشی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - مخابرات، “بیان ایده Metro Ethernet و تشریح تئوری و پیاده سازی پروتکل Multiple Protocol Label Switching (MPLS) در بستر سوییچینگ مخابراتی” ، شهریور 1393

رامین جفره، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، گروه مهندسی برق - مخابرات، “ روش های پیشگیری از ترافیک ، تلاقی با بازده انرژی برای شبکه های حسگر بیسیم (WSN) از طریق پروتکل MAC  “ ، شهریور 1393

معصومه گل رنگی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - مخابرات، “ارائه الگوریتم مسیر یابی در شبکه های  حسگر بی سیم مبتنی بر کاهش مصرف توان گره ها و چند گانگی مسیر جهت افزایش زمان کارکرد شبکه” ، شهریور 1393

داوود رضایی ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا ، گروه مهندسی برق - الکترونیک ،  “طراحی و تحلیل تقویت کننده سه طبقه با اعوجاج کم و بازده توان بالا جهت کار با بارهای اهمی – خازنی مبتنی بر CMOS با تکنولوزی 500 نانومتری”  ، شهریور 1393

زینب جوکار، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی و تحلیل روشهای افزایش پهنای باند، داشتن بهره مبدل متغیر و افزایش بازه خطی کارکرد میکسر سلول گیلبرت” ، شهریور 1393

حسین نوروزی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کردستان، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “ارائه روش جدید برای کاهش اثرات نویز ناشی از منابع تغذیه در تقویت کننده های عملیاتی” ، شهریور 1393

سجاد کریمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - مخابرات، “آشکارسازی اهداف متحرک با سرعت های ثابت و غیرثابت در رادارهای UWB در حضور کلاتر و تموج با استفاده از تبدیل هاف” ، شهریور 1393

وحید صادقی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “ ارائه مدل فیزیکی اداوات نیمه هادی الکترونیک قدرت سیلیکون کاربید جهت کنترل افت ولتاژ بایاس مستقیم و ولتاژ شکست معکوس “ ، شهریور 1393

محمد امین جنگجو، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، گروه مهندسی برق - مخابرات، “حذف تداخل بین زیرحامل ها در سیستم های مخابراتی هوا به زمین مبتنی بر مدولاسیون OFDM با استفاده از شکل دهی پرتو آنتن آرایه ای و ترکیب سیگنال ها” ، شهریور 1393

نسیبه بحرینی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان، گروه مهندسی برق - مخابرات، “تشخیص و پیش بینی زود هنگام سرطان خون بر اساس تصاویر MRI  با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی” ، شهریور 1393

سیدمهدی ذکریا، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دماوند، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “ مقایسه الگوریتم های تشخیص لبه در فضاهای رنگی مختلف” ، شهریور 1393

حامد معین جهرمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خمین، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “شناسایی دیداری گفتار با استفاده از آنالیز Optical Flow” ، شهریور 1393

احمدرضا رمضان پور، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “ یک مدل تحلیلی از اثر کاهش سد درین در ماسفت های گالیم نیتراد” ، آذر 1393

میلاد عسکری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “ خطی سازی تقویت کننده های قدرت RF با استفاده از تکنیک اعوجاج دیجیتال حافظه چند جمله ای” ، آذر 1393

الناز تابع احمدی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - مخابرات، “ تخمین کور پاسخ فرکانسی کانال بدون سیگنال راهنما در سیستم های مبتنی بر مدولاسیون OFDM “ ، بهمن 1393

شهین احمدپور، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “ طراحی تحلیل و عملکرد تقویت کننده کم نویز با فیلتر باند عبور برای 2.4 تا 2.5 گیگاهرتزی” ، بهمن 1393

سمیه بهادری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “ : طراحی تقویت کننده کم نویز با بهره توان بالا جهت استاده در گیرنده های ماهواره ای در باند فرکانسی Ka (26-40 GHz)” ، بهمن 1393

فاطمه خواست خدایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - مخابرات، “ تخمین مکان منبع ارسال و یا دریافت سیگنال با کمک مجموعه حسگرهای بیسیم به روش تطبیقی براساس حداقل مربعات” ، شهریور 1394

فروغ طاهرپور، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - مخابرات، “ کاهش پیچیدگی محاسباتی الگوریتم های وفقی با بروز آوری جزئی وزنهای آن” ، شهریور 1394

بستور دانش، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه مهندسی برق - مخابرات، “حداقل کردن نرخ خطای بیت در سیستم های مخابرات مشارکتی مبتنی بر سیگنال رسانی تقسیم فرکانسی متعامد با کنترل بهینه مصرف توان و تخصیص بیت” ، شهریور 1394

سعیده نعمتی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - مخابرات، “ بهبود روش تشخیص پارامترهای مهم سیگنال الکتروکاردیوگرافECG  با حذف سیگنالهای تداخلی محیطی و بیولوژیک” ، شهریور 1394

سید آرش موسوی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “ کاربرد کنترل کننده فازی در کنترل توان توربین بادی” ، شهریور 1394

سعید قرائت، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “ مکان یابی سیستم های فتوولتائیک به منظور کاهش تلفات شبکه توزیع و چگونگی بهینه سازی آن” ، شهریور 1394

محمد برقی جهرمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “ تحلیل نقاط گرم ترانسفورماتورها با تاثیر بار و دمای محیط و روشی جهت کاهش اثرات سوء آن” ، شهریور 1394

سیدمحمد امین رفیعیان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “ مدیریت بار در شبکه توزیع واحد تولید اتیلن پتروشیمی” ، شهریور 1394

سید آرش موسوی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم ، گروه مهندسی برق - قدرت ،  “ کاربرد کنترل کننده فازی در کنترل توان توربین بادی “ ، شهریور    1394

بهنود کایدی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم ، گروه مهندسی برق - قدرت ،  “ کنترل سرعت موتورهای القایی با استفاده از الگوریتم فازی “ ، شهریور    1394

رضا افراه، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، گروه مهندسی برق - کامپیوتر، “ ارائه روشی جهت مدیریت ازدحام و کاهش رقابت در لایه کنترل دسترسی رسانه شبکه های حسگر بیسیم” ، شهریور 1394

محمدحسین آگاه، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه مهندسی برق - کامپیوتر، “ نظریه، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی سیستم ویدیوی درخواستی “ ، شهریور 1394

محسن رحمانیان کوشککی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه مهندسی برق - کامپیوتر، “ بررسی مشکلات داده¬کاوی  در زبان فارسی و ارائه یک راهبرد کلی جهت ایجاد یک موتور جستجوی فارسی مبتنی بر تکنینک های داده کاوی “ ، شهریور 1394

مجتبی جعفرزاده، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “ تجدید ساختار در سیستم توزیع با هدف کاهش تلفات و افزایش بارگذاری “ ، آبان 1394

محسن زندی لک، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “ بهبود عملکرد حالت گذرا و پایداری شبکه توزیع با کنترل فروافتادگی ولتاژ در منابع انرژی توزیع شده” ، آبان 1394

عبدالرسول جلیلی جهرمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، گروه مهندسی برق - قدرت، “ بهبود سیستم کنترل توربین بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG) “ ، آبان 1394

آزاده اعتماد جهرمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا ، گروه مهندسی برق - الکترونیک ،  "مدلسازی پدیده جذب القایی لیزر در مواد اپتیکی” ، آذر  1394

عبدالخالق محمدیان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه مهندسی برق - مخابرات، “مقاوم سازی عملکرد سیستم مخابراتی دیجیتال زیر آب در شرایط فیدینگ ناشی از پدیده چند مسیری در دریاهای کم عمق” ، دی ماه 1394

امین ساجدی زاده، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “جایابی بهینه محدود ساز جریان خطا جهت بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده ” ، دی ماه 1394

فاطمه شکاریان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی و شبیه سازی آنتن میکرواستریپ فراپهن باند با تغذیه موجبر هم صفحه و حذف باند  ” ، بهمن ماه 1394

حامد موحد، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی و شبیه سازی تقویت کننده پهن باند چند کاناله با کمک خطوط انتقال در باند فرکانس   MHz 100 تا MHz  1000  ” ، بهمن ماه 1394

عظیمه خانی نوبندگانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - مخابرات، “پردازش و تلفیق داده در شبکه راداری با استفاده از فیلتر کالمن ” ، بهمن ماه 1394

آفرین نورزی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق - مخابرات، “بهبود آشکارسازی در سیستم های مخابراتی هوا به زمین با استفاده از تخمین شیفت فرکانسی داپلر و ترکیب سیگنالها” ، بهمن ماه 1394

امین احمدی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “ارزیابی و مدل سازی قابلیت اطمینان از منابع انرژی توزیع شده و سیستم های توزیع توان هوشمند ” ، بهمن ماه 1394

محسن حاتم پور، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی و شبیه سازی تقویت کننده کم نویز دو طبقه مبتنی بر ترانزیستورهای FET گالیوم ارسناید با حداکثر بهره توان ممکن در فرکانس  30 GHz  ” ، خرداد ماه 1395  

سعید افتخاری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “مبدل های دو طرفه رابط باس AC - DC در سیستم های انرژی تجدید پذیر” ، خرداد ماه 1395

عاطفه ایلون کشکولی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان، گروه مهندسی برق - الکترونیک، “طراحی یک معماری نوین VLSI برای پردازشگر استنتاج فازی” ، مرداد ماه 1395

محمدمهدی جهرمی زاده، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “ارائه منبع اضطراری تک-فاز با منبع ذخیره انرژی هیبریدی و کنترل‌ شارژ” ، شهریور ماه 1395

سعید کاظمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “ارزیابی رفتار یک مبدل افزاینده ولتاژ  dc-dc بدون ترانسفورماتور مبتنی بر ضرب کننده آبشاری کاکرافت والتون” ، شهریور ماه 1395

محمد پژوهش، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “طراحی و شبیه سازی نیروگاه زیست توده جهت اتصال به شبکه های توزیع "، شهریور ماه 1395

کاوه شهریور، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه مهندسی برق - مخابرات، “افزایش قابلیت اعتماد در سیستم های مخابراتی چند ورودی - چند خروجی و مشارکتی با بکارگیری چندگانگی سمت فرستنده مبتنی بر بازآرایی صورت فلکی” ، شهریور ماه 1395

فرید پژوهش، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “الگوی سوئیچینگ بهینه برای مبدل PWM AC-AC با استفاده از الگوریتم ممتیک "، شهریور ماه 1395

رضا مصفا، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “طراحی و تحلیل مبدل DC/DC ایزوله تمام پل با کلمپ فعال و محدوده توسعه یافته کلیدزنی ولتاژ صفر برای کاربردهای سلول سوختی "، شهریور ماه 1395

مصیب دارابی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “ثاثیر SFCL  مقاومتی بهینه شده بر روی حالت گذرا و حفاظت دیستانس در خط انتقال "، شهریور ماه 1395

عبدالله صحرایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “مقایسه روشهای کنترل فرکانس در شبکه قدرت هیبریدی "، شهریور ماه 1395

حمید عشاق، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “بررسی اثر بارهای توان ثابت بر پایداری شبکه توزیع آینده "، مهر ماه 1395

هومن نیاکان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه مهندسی برق - قدرت، “تخمین وضعیت سیستم قدرت با استفاده از واحدهای سنجش فازور "، مهر ماه 1395  

مشاوره پایان نامه

هاجر گرمسیریان ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا ، گروه مهندسی برق - الکترونیک ،  “تشخیص عیوب در پارچه های طرح دار با استفاده از ادغام روش تفریق تصویر طلایی و تبدیل موجک” ، خرداد 1392

فرزام سعید نیا ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون ، گروه مهندسی برق - مخابرات ،  “ارتباطات القایی مغناطیسی برای شبکه های حسگر زیر زمینی بی سیم” ، شهریور 1392

ناصر ضیایی ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون ، گروه مهندسی برق - مخابرات ،  “تشخیص فرمان های حرکتی قشر مغز از سیگنالهای مغزی جهت استفاده در حرکت ویلچر  با استفاده از شبکه های عصبی در EEG   “ ، شهریور 1392

ریحانه مقیمیان ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون ، گروه مهندسی برق - مخابرات ،  “ ارائه الگوریتم مسیر یابی در شبکه های  حسگر بی سیم جهت افزایش طول عمر حسگر ها “ ، شهریور 1392

علی محمد حسن پور ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا ، گروه مهندسی برق - الکترونیک ،  “ طراحی مولد امواج با مدیریت هارمونیک ها و ترکیب وزن دار خروجی های تاخیر یافته اسیلاتور شیفت دهنده فاز “ ، شهریور 1392

فاطمه مهربان ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا ، گروه مهندسی برق - الکترونیک ،  “تشخیص هوشمند عیب تجهیزات برق با استفاده از تکنیک های پردازش تصویرهای دیجیتال دوربین حرارتی” ، مهر 1392

آسیه زینلی مهرآبادی ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس ، گروه مهندسی برق - مخابرات ،  “استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر در حذف نویز از تصاویر سونوگرافی” ، بهمن 1392

ایمان هنرمند جهرمی ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا ، گروه مهندسی برق - الکترونیک ،  “بررسی اثرات کیفیت بالای رزوناتورهای حلقه ای فوتونیکی سیلیکون بدون قلم زنی بر پایه کریستال نوری” ، بهمن 1392

امین هنرمند جهرمی ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا ، گروه مهندسی برق - الکترونیک ،  “شبیه سازی و آنالیز اثرات ساختارهای جدید بر روی فیلترهای نوری بر پایه ی کریستال نوری” ، بهمن 1392

آمنه صحرابان ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس ، گروه مهندسی برق - مخابرات ،  “مطالعه و شبیه سازی آشکار ساز فلز- نیمه هادی- فلز  پلاسمونیک بر پایه توری های فلزی “ ، بهمن 1392

مریم محسن زاده ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس ، گروه مهندسی برق - مخابرات ،  “ارائه روش جدید برای حذف نویز از تصویر MRI مغزی به کمک   3D Wavelet و مقایسه آن با ویولت پکت ها “ ، بهمن 1392

محسن رشیدی کوچی ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون ، گروه مهندسی برق - مخابرات ،  “ تخصیص پویای کانال در شبکه های رادیو شناختی با استفاده از روش رنگ آمیزی گراف” ، شهریور 1393

پریا حیدری ارجلو ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون ، گروه مهندسی برق - مخابرات ،  “ بهینه سازی کدهای  LDPCنامنظم برای سیستم های ارتباطی   OFDM   بر خط قدرت” ، شهریور 1393

نازنین حسن زاده کرمانی ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون ، گروه مهندسی برق - مخابرات ،  "طراحی و تحلیل مدل ترکیبی روش های آشکارساز طیف مبتنی بر شرایط محیطی جهت جستجوی پهنای باند آزاد درسیستم مخابراتی رادیوشناختگر” ، شهریور 1393

رضا سپاس ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، گروه مهندسی برق - مخابرات ،  " طراحی آرایه یک بعدی و دو بعدی در حالت
شکل دهی پرتو برای سیگنال پهن باند” ، دی 1394

داریوش باوی ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، گروه مهندسی برق - مخابرات ،  " کنترل سیستم های شبکه ای با تاخیر زمانی ناشی از بسترهای مخابراتی با استفاده از نامساوی های ماتریس خطی ” ، دی 1394

بهاره چوک زادگان ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، گروه مهندسی برق - مخابرات ،  " جمع آوری کارا اطلاعات در شبک حسگر بیسیم با استفاده از نمونه برداری فشرده وفقی ” ، دی 1394

نجمه زارع ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، گروه مهندسی برق - مخابرات ،  " بکارگیری حسگری فشرده در لایه شبکه به منظور افزایش طول عمر شبکه حسگر بیسیم ” ، دی 1394