محتوای درس مباحث ویژه (گرایش طراحی و مهندسی بخش NSS)

مراجع درس

1-LTE-Advanced for Mobile Broadband. Erik Dahlman, Stefan Parkvall and Johan Skold (authors), 2011

2-Multicarrier Techniques for 4G Mobile Communications, Ramjee Prasad and Shinsuke Hara, 2003

3-An introduction to LTE LTE, LTE-advanced, SAE, VoLTE and 4G mobile communications, Christopher Cox, Second Edition, 2014

کلاس درس روزهای یکشنبه ساعت 3 تا 5 تشکیل می شود

 

 

پروژه درس :

گروه 1 : خانم ها معین و دادور               فصل های 6 و 7  مرجع شماره 3

گروه 2 : آقایان کامیاب و سجاد کشاورز    فصل های 8 و 9 مرجع شماره 3

گروه 3 : آقایان اوجی و فرزاد کشاورز       فصل های 10 و 11 مرجع شماره 3