محتوای درس طراحی هسته شبکه جدید (تمام IP)

مراجع درس

1-Convergence Technologies for 3G Networks: IP, UMTS, EGPRS and ATM, Jeffrey Bannister, Paul Mather, Sebastian Coope , 2003

2-W-CDMA and cdma2000 for 3G Mobile Networks By M.R. Karim, Mohsen Sarraf, Publisher: McGraw-Hill Professional 2002

3-Introduction To 3G Mobile Communications 2ND Edition, Juha Korhonen, 2003

4- سیستم های مخابرات سلولی  (از GSM تا UMTS) تالیف : مهندس سجاد مومنی فصل های 10 تا 14

 

کلاس درس روزهای یکشنبه ساعت 3 تا 5 تشکیل می شود

جزوه درس در باره سیستم های طیف گسترده از انتشارات تهیه کنید

 

پروژه درس :

گروه 1 : خانم ها معین و دادور               فصل 5 مرجع شماره 1

گروه 2 : آقایان کامیاب و سجاد کشاورز    فصل 8 مرجع شماره 1

گروه 3 : آقایان اوجی و فرزاد کشاورز       فصل 9 مرجع شماره 1