محتوای درس برنامه ریزی خطی و غیرخطی

درس برنامه ریزی خطی و غیرخطی
مرجع درس :

- برنامه ریزی خطی ویراست دوم تالیف : بازارا، جارویس و شرالی ترجمه دکتر اسمایل خرم
، فصل های 1 ،  2 ، 3 و 4 (دانلود نسخه انگلیسی کتاب)

برنامه ریزی غیرخطی ویراست سوم تالیف : بازارا، شرالی و شتی (دانلود نسخه انگلیسی کتاب)  

نحوه محاسبه نمره نهایی درس

امتحان میان ترم                              5 نمره
امتحان پایان ترم                              7 نمره
حل تکالیف                                     3 نمره
ارائه سمینار و انجام پروژه کامپیوتری
     5 نمره

مطالب مفید:


 
تکلیف شماره (1) :
حل تمرین های فصل 2 کتاب مرجع درس شماره های 1، 2، 5، 10، 11، 12، 17، 19
مهلت تحویل تا 20 و 21 فروردین ماه 93

تکلیف شماره (2) :
حل تمرین های فصل 3 کتاب مرجع درس شماره های 3، 8، 9، 10، 13، 15، 17، 19، 21، 22، 24، 28، 30
مهلت تحویل تا 3 و 4 اردیبهشت
ماه 93

تکلیف شماره (3) :
حل تمرین های فصل 4 کتاب مرجع درس شماره های 4، 5، 6، 7، 8، 11، 12، 13، 19، 20، 23، 24، 25، 26، 27، 28
مهلت تحویل تا 17 و 18 اردیبهشت ماه 93


تکلیف شماره (4) :
حل تمرین های فصل 4 کتاب مرجع درس شماره های 29، 31، 33، 36، 39، 40، 41، 43، 62، 63
مهلت تحویل تا 7 و 8
خرداد ماه 93

دانلود نمونه برنامه MATLAB فرستنده و گیرنده و محاسبه احتمال رخداد خطا بر حسب نسبت سیگنال به نویز 

ارائه سمینار و انجام پروژه کامپیوتری