محتوای درس الکترومغناطیس مهندسی


- منابع و مراجع:
مرجع اصلی

الکترومغناطیس مهندسی ویرایش هشتم./ نویسنده: ویلیام اچ. هیت. ترجمه : دکتر محمود بهار.
( دانلود مرجع انگلیسی و حل المسائل آن)

محتوای درس شامل مطالب فصل های 1 تا 9  کتاب مرجع اصلی است.

کتاب را تهیه کنید و با خود سرکلاس بیاورید
 

جزوه درس الکترومغناطیس بر اساس کتاب الکترومغناطیس هیت

(این جزوه نیز سرکلاس همراه خود بیاورید)


مرجع کمکی

الکترومغناطیس پارسه./ نویسنده: دکتر محمدصادق معتمدی. (مرجع کمکی)


- مطالب کمکی:

الکترو مغناطیس میدان و موج./ نویسنده: دیوید ک. چنگ. ترجمه: دکتر پرویز جبه دار مارلانی - دکتر محمد قوامی.
(دانلود مرجع اصلی به زبان انگلیسی و حل المسائل آن)- (دانلود فایل حل تمری
ن الکترو مغناطیس میدان و موج دیوید ک. )چنگ 

مبانی الکترومغناطیس./ نویسنده: دکتر احمد صفایی. (مرجع کمکی دانلود حل المسایل آن)

آنالیز برداری./ نویسنده: سیدحسین آیت االهی

  جزوه الکترومغناطیس مهندسی دانشگاه تبریز./ نویسنده: سامان رجبی

F.T. Ulaby, Fundamentals of Applied Electromagnetics, Prentice Hall 2009
(دانلود مرجع انگلیسی)  - (دانلود حل المسائل مرجع انگلیسی)

جزوه الکترومغناطیس دانشگاه شاهد


- نمونه سوالات و تمرینات:
دانلود نمونه سوالات امتحانی


دانلود مجموعه (1) تمرینات برای استفاده دانشجویان
دانلود مجموعه (2) تمرینات برای استفاده دانشجویان

دانلود مجموعه (3) تمرینات برای استفاده دانشجویان


- تکالیف:

تکلیف شماره (1) :
حل تمرین های فصل 1 کتاب مرجع اصلی درس شماره های 1، 2، 5، 7، 9، 12، 13، 19، 23، 25، 27، 29
مهلت تحویل تا هفته چهارم ترم

تکلیف شماره (2) :
حل تمرین های فصل 2 کتاب مرجع اصلی درس شماره های 1، 2، 3، 5، 6، 9، 10، 11، 13، 15، 17، 21، 25، 27، 29
مهلت تحویل تا هفته ششم ترم


تکلیف شماره (3) :
حل تمرین های فصل 3 کتاب مرجع اصلی درس شماره های 4، 5، 6، 7، 8، 11، 12، 13، 19، 20، 23، 24، 25، 26، 27، 28
مهلت تحویل تا هفته هشتم ترم


تکلیف شماره (4) :
حل تمرین های فصل 4 کتاب مرجع اصلی درس شماره های 1، 3، 5، 9، 10، 12، 14، 17، 19، 27، 29، 33
مهلت تحویل تا هفته دهم ترم


تکلیف شماره (5) :
حل تمرین های فصل 5 کتاب مرجع اصلی درس شماره های 1، 3، 5، 9، 10، 12، 14، 17، 19، 21، 26، 29، 34
مهلت تحویل تا هفته دوازدهم ترم

تکلیف شماره (6) :
حل تمرین های فصل 6 کتاب مرجع اصلی درس شماره های 1، 2، 3، 5، 7، 9، 11، 12، 14، 21، 26، 29، 30، 34، 41
مهلت تحویل تا هفته سیزدهم ترم

تکلیف شماره (7) :
حل تمرین های فصل 7 کتاب مرجع اصلی درس شماره های 1، 2، 3، 5، 7، 9، 11، 12، 14، 18، 20، 23، 25، 28، 31، 32، 35، 39  مهلت تحویل تا هفته چهاردهم ترم


تکلیف شماره (8) :
حل تمرین های فصل 8 کتاب مرجع اصلی درس شماره های 1، 2، 3، 5، 7، 8، 9، 12، 14، 18، 23، 26، 31، 39، 41،39
مهلت تحویل تا هفته پانزدهم ترم


تکلیف شماره (9) :
حل تمرین های فصل 9 کتاب مرجع اصلی درس شماره های 1، 2، 3، 5، 7، 9، 11، 12، 14، 17، 23، 25
مهلت تحویل تا هفته شانزدهم ترم


- ارزشیابی(مجموع 20 نمره)

    1) 3 نمره         تکالیف.
    2) 7  نمره         امتحان میان­ ترم.

    3) 10 نمره         امتحان پایان­ ترم.