محتوای درس ریاضی مهندسی

- منابع و مراجع:

مرجع اصلی :


ریاضی مهندسی ویرایش چهارم انتشارات صفار./ نویسنده: فرزین حاجی جشیدی.

این کتاب حتما تهیه کنید و سرکلاس همراه خود بیاورید

 

محتوای درس شامل دو مبحث است:

مبحث اول شامل فصل های 1 تا 7 با موضوع اعداد و توابع مختلط

مبحث دوم شامل فصل های 1 تا 6 با موضوع معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی


مراجع کمکی :
ریاضیات مهندسی./ نویسنده: دکتر عبدالله شیدفر. (مرجع کمکی و حل المسائل آن)
ریاضیات مهندسی پارسه./ نویسنده: دکتر محمدصادق معتمدی. (مرجع کمکی)
Advanced Engineering Mathematics 10th Edition/By:Ervin Kreyszig
(دانلود حل المسائل مرجع انگلیسی)     (دانلود مرجع انگلیسی)

 

- مطالب کمکی:
- جزوات


- نمونه سوالات و تمرینات:
نمونه مسائل امتحانی

دانلود مجموعه تمرین ها

- تکالیف:

تکلیف شماره (1) :
حل تمرین های مبحث اول فصل 1 کتاب مرجع اصلی درس شماره های 7، 12، 24، 27، 39، 43، 47، 54، 56، 70، 78، 84، 85  مهلت تحویل تا هفته سوم ترم

تکلیف شماره (2) :
حل تمرین های
مبحث اول فصل 2 کتاب مرجع اصلی درس شماره های 3، 5، 8، 10، 13، 15، 17، 19، 21، 22، 35، 38، 41، 42، 47، 48  مهلت تحویل تا هفته پنجم ترم

تکلیف شماره (3) :
حل تمرین های
مبحث اول فصل 3 کتاب مرجع اصلی درس شماره های 2، 6، 6، 7، 18، 22، 26، 32، 37، 28
مهلت تحویل تا هفته هفتم ترم

تکلیف شماره (4) :
حل تمرین های
مبحث اول فصل 4 کتاب مرجع اصلی درس شماره های 1، 3، 5، 8، 14، 40، 16، 21، 24، 28 ، 32
مهلت تحویل تا هفته هشتم ترم

تکلیف شماره (5) :
حل تمرین های
مبحث اول فصل 5 کتاب مرجع اصلی درس شماره های 1، 3، 5، 8، 14، 40، 16، 21، 24، 28 ، 32 ، 42، 54
مهلت تحویل تا هفته نهم ترم

تکلیف شماره (6) :
حل تمرین های
مبحث اول فصل 6 کتاب مرجع اصلی درس شماره های 1، 3، 5، 8، 14، 18، 23، 24، 36، 43، 49، 56، 58، 61، 64، 70، 75، 77  مهلت تحویل تا هفته دهم ترم

تکلیف شماره (7) :
حل تمرین های
مبحث اول فصل 7 کتاب مرجع اصلی درس شماره های 1، 3، 5، 8، 9، 12، 18، 24، 36، 42، 49، 56، 58، 61، 62   مهلت تحویل تا هفته یازدهم ترم

تکلیف شماره (8) :
حل تمرین های مبحث دوم فصل 1 کتاب مرجع
اصلی درس شماره های 1، 3، 5، 9، 12، 17، 21، 22، 26، 35، 36، 37
مهلت تحویل تا هفته دوازدهم ترم

تکلیف شماره (9) :
حل تمرین های مبحث دوم فصل 2 کتاب مرجع
اصلی درس شماره های 1، 3، 6، 9، 12، 17، 21، 24، 26، 33، 36، 37، 44، 50، 54، 59،84، 90، 95   مهلت تحویل تا هفته سیزدهم ترم

تکلیف شماره (10) :
حل تمرین های مبحث دوم فصل 3 کتاب مرجع
اصلی درس شماره های 1، 3، 6، 9، 11، 17، 21، 24، 28، 33، 36، 37، 44
مهلت تحویل تا هفته چهاردهم ترم

تکلیف شماره (11) :
حل تمرین های مبحث دوم فصل 4 کتاب مرجع
اصلی درس شماره های 1، 3، 6، 9، 11، 17، 21، 24، 28، 33، 36، 37
مهلت تحویل تا هفته پانزدهم ترم

تکلیف شماره (12) :
حل تمرین های مبحث دوم فصل 5 کتاب مرجع
اصلی درس شماره های 1، 3، 6، 9، 11، 17، 21، 24، 28، 33، 35
مهلت تحویل تا هفته شانزدهم ترم

تکلیف شماره (13) :
حل تمرین های مبحث دوم فصل 6 کتاب مرجع
اصلی درس شماره های 1، 2، 5، 10، 17، 20، 25، 28
مهلت تحویل تا هفته هفدهم ترم


- ارزشیابی(مجموع 20 نمره)

    1) 3 نمره         تکالیف.
    2) 7  نمره         امتحان میان­ ترم.

    3) 10 نمره         امتحان پایان­ ترم.