محتوای درس کنترل پروژه


فایل های فوق الذکر را دانلود کنید

جزوه درس کنترل پروژه (لینک شماره 1) را پرینت گرفته سر کلاس به همراه داشته باشید