محتوای درس طراحی مداراهای الکترونیکی فرکانس بالا

درس طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا

مراجع درس :

1- R. Ludwig, G. Bogdanov, RF Circuit Design: Theory and Practice, 2nd edition, Prentice Hall, 2008, ISBN-13: 9780131471375. Website.
 

                         دانلود حل المسایل کتاب مرجع شماره 1                                                   


این کتاب مرجع اصلی تدریس درس است
ترجمه فارسی این کتاب به نام طراحی مدار RF "تئوری و کاربردها" ، ترجمه دکتر مسعود دوستی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد عوم و تحقیقات تهران، سال 1392

کتاب فارسی فوق الذکر را تهیه کنید و سرکلاس همراه خود بیاورید
فصل های 1، 2، 3، 4، 8، 9 و 10 از مرجع شماره یک یا ترجمه فارسی تدریس خواهند شد


دانلود پاورپوینت های ارائه درس سر کلاس


2- G. Gonzales, Microwave Transistor Amplifiers: Analysis and Design, 2nd edition, Prentice Hall, 1996.

3- D.M. Pozar, Microwave Engineering, Addison-Wesley, Reading, MA, 3rd edition, 2005.

4- VLSI for Wireless Communication, Bosco Leung, 2nd edition, Springer, ISBN: 978-1-4614-0985-4, 2011.

5- Practical RF Circuit Design for Modern Wireless Systems: Active Circuits and Systems, Les Besser, 2003

لینک کمکی دانلود مرجع شماره 4 

6- کاربرد نرم افزار ADS در تحلیل مدارهای الکترونیکی و مخابراتی تالیف: مهندس محمدی

7- مدارهای مخابراتی تالیف : دکتر عبدی پور

8- RF/Microwave Circuit Design For Wireless Applications, Rohde & Newkirk, 2000

9- RF Circuit Design, Christopher Bowick, 2008

دانلود کرک نرم افزار ADS 2011


نحوه محاسبه نمره نهایی درس

امتحان میان ترم                              4 نمره
امتحان پایان ترم                              8 نمره
حل تکالیف                                     3 نمره
انجام پروژه تحقیقاتی                
      5 نمره


مطالب مفید:

کتاب مفید برای حل مسائل درس : تحلیل مهندسی مسائل خطوط انتقال مخابراتی
تالیف : مجتبی هاشمی، مرتضی هاشمی و حسین امامی (از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی)  - انتشارات دانشگاه آزاد شهر مجلسی

Smith Chart با کمک این لینک می توانید نمودار اسمیت چارت را دانلود و کپی بگیرید 


Communication Electronics Course Winter 2007

ECE 5321/6323: Microwave II

EE 8395 - Microwave Transistor Amplifiers

Fall 2013: Radio-Frequency / Microwave IC design

 MIT High Speed Communication Circuits and Systems

EE 481 - Microwave Engineering

نرم افزارهای مهم طراحی مدارات فرکانس بالا

Computer Simulation

RF Microwaver Design

نرم افزار های مهم طراحی و تحلیل مدارات فرکانس بالا


 Advanced Design System یا ADS
AWR Design Environment
TX-LINE: Transmission Line Calculator

 

Advanced Design System (ADS) by Agilent Technologies:

 

Smith charts: از لینک زیر می تواید نمودارهای اسمیت دانلود کنید

 

Color combined impedance and admittance chart.

   
تکلیف شماره (1) :
حل تمرین های فصل 1 کتاب مرجع شماره 1 درس شماره های 1، 2، 4، 6، 10، 23
مهلت تحویل تا هفته ششم ترم

تکلیف شماره (2) :
حل تمرین های فصل 2 کتاب مرجع شماره 1 درس شماره های 15، 17، 20، 22، 24، 25، 29
مهلت تحویل تا هفته هشتم ترم


تکلیف شماره (3) :
حل تمرین های فصل 3 کتاب مرجع شماره 1 درس شماره های 1، 2، 5، 6، 9، 11 ،12، 17، 18، 20، 22، 25، 28

مهلت تحویل تا هفته دهم ترم


تکلیف شماره (4) :
حل تمرین های فصل 4 کتاب
مرجع شماره 1 درس شماره های 13، 19، 21

مهلت تحویل تا هفته دوازدهم ترم


تکلیف شماره (5) :
حل تمرین های فصل 8 کتاب
مرجع شماره 1 درس شماره های 2، 6، 8، 10، 16، 17 ،20، 21، 22

مهلت تحویل تا هفته چهاردهم ترم


تکلیف شماره (6) :
حل تمرین های فصل 9 کتاب
مرجع شماره 1 درس شماره های 1، 3، 4، 7، 8، 10 ،13، 14، 16، 21، 22، 23، 26، 27
مهلت تحویل تا سر جلسه امتحان فینال


  نحوه انجام پروژه تحقیقاتی

- هر فصل مرجع شماره  4 شامل فصل های 2 تا 9 و یا مرجع شماره 8 شامل فصل های 2 تا 6 و یا مرجع شماره 9 شامل فصل های 5 ، 6 و 7 بایستی توسط حداکثر سه تا چهار دانشجو به عنوان یک گروه تحقیق انتخاب شود
- هر گروه تحقیق باید فصل انتخابی خود را  ترجمه روان و مختصر حداکثر 50 صفحه ای کند و برای آن یک فایل پاورپوینت جهت ارائه تهیه نماید. علاوه بر این بر اساس مدارات داخل هر فصل شبیه سازی یکی از مدارات با کمک نرم افزار ADS انجام دهد.
- گروه بندی دانشجویان به پیشنهاد دانشجویان خواهد بود و بایستی از طریق ارسال ایمیل به استاد درس (maesoumi@gmail.com) به تایید برسانند


موضوعات تعیین شده جهت پروژه تحقیقاتی نیمسال آول سال تحصیلی 94-1393

ترک زاده، بهرامی و ویسی                                             فصل 2  مرجع شماره 4

زارعی، آذر و حمید                                                        فصل 3  مرجع شماره 4

یوسفی، فراحی و صفری                                                فصل 4  مرجع شماره 4

رسایی خواه، مرادی و پناهی                                          فصل 5  مرجع شماره 4

زراعت کار و زحمتکش                                                    فصل 6  مرجع شماره 4

فیروزی، باب الحوایجی، نامداری، حاتم پور ، عبدالله پور و عباسی کشکولی         فصل 7 مرجع شماره 4

روزی طلب، درودی و ایلون کشکولی                                  فصل 8 مرجع شماره 4

تقوی اصل و منصوری                                                      فصل 9  مرجع شماره 4

قدرت، بی ظلم ، خذر زاد و کاظمی منش                            فصل 2 مرجع شماره 8

محلی، اقبال، پیشنام و رستگار                                        فصل 3 مرجع شماره 8

امام زاده، دلپسند و پیروانی                                              فصل 4 مرجع شماره 8

قادری، حسینی و صالحی                                                فصل 5 مرجع شماره 8

رضوی، پزشکی، شورانگیز و موثقی                                    فصل 6 مرجع شماره 8

رحیمی و سهم الدینی کشکولی                                        فصل 1 مرجع شماره 9

حضرتی یادکوری                                                             فصل 5 مرجع شماره 9

رضوی زاده، تمنایی و درنیانی                                            فصل 6 و 7 مرجع شماره 9

فایل های ترجمه با فرمت میکروسافت ورد ، فایل ارائه با فرمت پاورپوینت و فایل های شبیه سازی به همراه نمودارهای رسم شده بایستی حداکثر تا 15 اسفند ماه 1393 از طریق ایمیل برای استاد درس ارسال شود

 

 برای حضور در سر کلاس برای تدریس فصل های 3 به بعد چند نسخه نمودار اسمیت تهیه نمایید. نمودار اسمیت را می توانید از لینک زیر دانلود و پرینت بگیرید
دانلود نمودار اسمیت

دانلود نمودار اسمیت (امپدانسی (Z)، ادمیتانسی (Y) و امپدانسی/ادمیتانسی (Z/Y) )