محتوای درس مبانی مهندسی برق (پیام نور)
مرجع درس :
مبانی مهندسی برق تالیف : مهندس مرتضی غضنفری
از انتشارات دانشگاه پیام نور

سرفصل های لازم برای مطالعه و تدریس درس مبانی مهندسی برق برای دانشجویان دانشگاه پیام نور
بر اساس کتاب مبانی مهندسی برق تالیف آقای مهندس مرتضی غضنفری

فصل های 1 و 2 (تمام بخش ها)،

فصل 3 به غیر از بخش 3-2-2 (صفحه 133) تا آخر بخش 3-2-7 (صفحه 155)،

فصل 4 به غیر از بخش های 4-10 (صفحه 197) تا آخر بخش 4-11 (صفحه 201)،

فصل 5
به غیر از بخش های 5-4 (صفحه 217) تا آخر بخش 5-11 (صفحه 242)،

فصل 6
به غیر از بخش های 6-5 (صفحه 258) تا آخر بخش 6-15 (صفحه 286)،

فصل 7 تمام بخش ها حذف است،

فصل 8
به غیر از بخش های 8-2 (صفحه 334) تا آخر بخش 8-7 (صفحه 351)،

فصل 9
به غیر از بخش های 9-2-2-2 (صفحه 380) تا بخش 9-2-3 (صفحه 389)
و نیز از بخش 9-5-2 (صفحه 416) تا آخر بخش 9-8-1 (صفحه 456)

فصل 10 (تمام بخش ها
)

نمونه سوالات امتحانی درس مبانی مهندسی برق دانشگاه پیام نور