محتوای درس پردازش سیگنال های گسسته زمان DSP (کارشناسی ارشد)

مراجع درس

1-Discrete-Time Signal Processing (3rd Edition), by Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer ,   2009

جزوه انگلیسی مفید درس DSP (برای کلاس آموزش نرم افزار متلب)

لینک وب سایت درس پردازش سیگنال گسسته دانشگاه علم و صنعت


درس تجزیه و تحلیل

محتوای درس

هدف اصلی این درس آشناکردن دانشجویان با مفاهیم پردازش‌سیگنال زمان‌گسسته و ابزار تحلیل آنها شامل موارد زیر می‌باشد:
1- سیگنالها و سیستم‌های زمان گسسته: سیگنال‌های زمان گسسته، سیستم‌های زمان گسسته، سیستم‌های LTI، خواص  سیستم‌های LTI، معادلات تفاضلی خطی با ضرایب ثابت، نمایش حوزه فرکانس سیگنالها و سیستمهای زمان گسسته، نمایش رشته‌ها با تبدیل فوریه، خواص تقارن تبدیل فوریه، قضایای تبدیل فوریه، سیگنالهای تصادفی زمان گسسته (Chapter 2)
2- تبدیل Z: تبدیل Z، ناحیه همگرایی، تبدیل معکوس Z، خواص تبدیل Z (Chapter 3)
3- نمونه‌برداری از سیگنال زمان پیوسته: نمونه‌برداری متناوب، نمایش حوزه فرکانس نمونه‌برداری، بازسازی یک سیگنال باند محدود از روی نمونه‌ها، پردازش زمان گسسته سیگنال‌های زمان پیوسته، پردازش زمان پیوسته سیگنال‌های زمان گسسته، تغییر نرخ نمونه‌برداری با پردازش زمان گسسته، پردازش سیگنال چند نرخی، پردازش دیجیتال سیگنال آنالوگ (Chapter 4)
4- تحلیل سیستم‌های LTI: پاسخ فرکانسی سیستم‌های LTI، توابع سیستم برای سیستم‌های مشخص‌شده با معادلات تفاضلی خطی با ضرایب ثابت، پاسخ فرکانسی برای توابع سیستم گویا، ارتباط بین دامنه و فاز، سیستم‌های خطی با فاز خطی تعمیم‌یافته (Chapter 5)
5- ساختارهای سیستم‌های زمان گسسته: نمایش بلوکی معادلات تفاضلی خطی با ضرایب ثابت، نمایش جریان سیگنال معادلات تفاضلی خطی با ضرایب ثابت، ساختارهای پایه برای سیستم‌های IIR، شکل‌های Transpose، ساختارهای شبکه‌ای پایه برای سیستم‌های FIR، مرور اجمالی اثرات دقت محدود (Chapter 6)
6- تکنیک‌های طراحی فیلتر: طراحی فیلترهای زمان گسسته IIR برای فیلترهای زمان پیوسته، طراحی فیلترهای FIR با پنجره گذاری، تقریبات بهینه برای فیلترهای FIR  (Chapter 7)
7- تبدیل فوریه گسسته: سری‌های فوریه گسسته برای رشته‌های متناوب، خواص سری‌های فوریه گسسته، تبدیل فوریه سیگنال‌های متناوب، نمونه‌برداری تبدیل فوریه، تبدیل فوریه گسسته رشته‌های طول محدود، خواص تبدیل فوریه گسسته، کانولوشن خطی با تبدیل فوریه گسسته، تبدیل کسینوسی گسسته (Chapter 8)
8- محاسبه تبدیل فوریه گسسته: محاسبه موثر تبدیل فوریه گسسته، الگوریتم گورتزل، الگوریتم‌های FFT با در زمان، الگوریتم‌های FFT با در فرکانس، ملاحظات عملی، اجرای DFT با کانولوشن، اثرات طول محدود ثبات‌ها (Chapter 9)
9- تحلیل فوریه سیگنالها با DFT: ت تحلیل فوریه سیگنالها با DFT، تحلیل DFT سیگنالهای سینوسی، تبدیل فوریه وابسته به زمان، کانولوشن بلوکی با استفاده از TD-DFT، تحلیل فوریه سیگنالهای غیر ایستان، تحلیل فوریه سیگنالهای تصادفی ایستان، تحلیل طیفی سیگنالهای تصادفی ایستان با تخمین رشته خودهمبستگی (Chapter 10)
 

 

مسائل پیشنهادی از هر فصل:
Chapter 2
2.15, 2.26, 2.27, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.38, 2.42, 2.44,  2.53, 2.57, 2.58, 2.67, 2.77, 2.79, 2.80, 2.85, 2.89
Chapter 3
3.10, 3.13, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27, 3.30, 3.33, 3.37, 3.40, 3.43, 3.44,  3.51, 3.55
Chapter 4
4.9, 4.14, 4.18, 4.23, 4.29, 4.34, 4.36, 4.38, 4.42, 4.46, 4.51, 4.53, 4.57
Chapter 5
5.5, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.21, 5.24, 5.28, 5.30, 5.31, 5.33, 5.35, 5.37, 5.38, 5.40, 5.41, 5.43, 5.45, 5.48, 5.53, 5.64, 5.66,

Chapter 6
6.6, 6.9, 6.12, 6.16, 6.23, 6.25, 6.27, 6.28, 6.33, 6.34, 6.36, 6.42
Chapter 7
7.2, 7.6, 7.19, 7.15, 7.22, 7.21, 7.23, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.31, 7.32, 7.36, 7.37, 7.38, 7.42, 7.43,7.44,7.52, 7.55, 7.57,
Chapter 8   
8.23, 8.26, 8.29, 8.30, 8.32, 8.35, 8.37, 8.40, 8.47, 8.49, 8.57, 8.54,8.63, 8.64, 8.69, 8.71
Chapter 9
9.7, 9.8, 9.26, 9.28, 9.30, 9.35,