زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی

زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی :

1- پردازش سیگنال در مخابرات: Signal Processing in Communication

2- سیستم های مخابراتی بیسیم : Wireless Communication

3- سیستم های مخابراتی مبتنی بر مدولاسیون چند حاملی (
Multi-Carrier Communication) شامل  xDSL ، OFDM یا

4- سیستم های مخابراتی مشارکتی : Cooperative Communication Systems

5- پرداخت های الکترونیکی مبتنی بر موبایل : Mobile Payment , E-Mobile

6- آموزش های الکترونیکی : Electronic Training, Electronic Learning